การยื่นเอกสารการกู้เงินกองสวัสดิการ PDF Print E-mail
Written by adminpdf   
Thursday, 28 January 2010 15:14
There are no translations available.

เงินกู้พิเศษ

 1. รับเอกสารแบบฟอร์มเงินกู้พิเศษที่แผนกการเงินและนำส่งทุกวันที่ 21-23 ของทุกเดือน

 2. แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ

 3.  ผู้กู้ต้องมีอายุการทำงานครบ 15 ปี ขึ้นไป

 4. แนบสำเนาปกสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก จำนวน 1 ฉบับ

 5. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 

เงินกู้ 1969

 1. รับเอกสารแบบฟอร์มเงินกู้ 1969 ที่แผนกการเงินและนำส่งทุกวันที่ 21-23 ของทุกเดือน

 2. แนบสำเนาใบสัญญาหน้าแรก จำนวน 1 ฉบับ

 3. แนบสำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ

 4. แนบสำเนาปกสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก จำนวน 1 ฉบับ

 5. ติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อยก่อนส่ง (จำนวนเงินกู้ 2,000 บาท ติดอากร 1 บาท)

 

เงินกู้โบว์สมายแคช

 1. รับเอกสารแบบฟอร์มเงินกู้โบว์สมายแคชที่แผนกการเงินและนำส่งทุกวันที่ 21-23 ของทุกเดือน

 2. แนบสำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ

 3. แนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 4. แนบสำเนาปกสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก จำนวน 1 ฉบับ

 หมายเหตุ  การกรอกเอกสารห้ามขูดลบและขีดฆ่า

Last Updated on Friday, 23 April 2010 14:39